25. Powder Puff Red – פאודר פאף אדום

מחבר אותנו עם התכונות הילדיות (Child like) – תמימות, ספונטניות, חוסר שפיטה וקבלת החיים כפי שהם ! יוצר איזון בין התכונות הגבריות והנשיות בתוכנו ותומך באהבה טאנטרית.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.